REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YELLOW-SHOP

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Attero.pl Wojciech Modrzejewski, 93-240 Łódź, Przyjacielska 6

§ 1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.    
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego i / lub dokonującą Zamówienie bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.    
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zwany jest również w tym regulaminie Sprzedającym.    
 4. Przedmiot transakcji - Towar wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.    
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.    
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.yellow-shop.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.    
 7. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, fizyczny adres mający informacje o położeniu (ulica, budynek, numer mieszkania), kod pocztowy oraz miejscowość.    
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, które chce zamówić.    
 9. Dowód zakupu – paragon / faktura wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.    
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.    
 11. Adres kontaktowy: 93-240 Łódź, Przyjacielska 6 
 12. Dane Sprzedającego: Attero.pl Wojciech Modrzejewski, 93-240 Łódź, Przyjacielska 6
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz bezpieczeństwo płatności online jest Przelewy24 (www.przelewy24.pl)    

§ 2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.yellow-shop.pl profilu w platformie https://www.facebook.com/yellowshop.polska/ oraz warunki, na jakich dokonywana jest sprzedaż Przedmiotu transakcji.    
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.    
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.    
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.    
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) lub kontem na portalu Facebook.    
 6. Płatności są obsługiwane przez operatora płatności Przelewy24.    

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich.    
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę.    
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
  6. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, paczkomatów lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
     
 4. Koszt wysyłki zależy od wybranej opcji dostawy.    
 5. Czas realizacji 1- 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.    

§ 4 Odstąpienie od umowy, reklamacje

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.    
 2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Attero.pl Wojciech Modrzejewski, 93-240 Łódź, Przyjacielska 6 Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.    
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru.    
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.    
 5. Konsument odsyła Towar będące przedmiotem umowy na własny koszt. Wysokość kosztu zwrotu Towaru wynikać będzie z wybranego przez Konsumenta sposobu przesyłki (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska).    
 6. Sprzedający niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi koszt zakupu Towaru oraz koszt jego dostarczenia. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.    
 7. Zwrot płatności odbywa się tą samą metodą, jaką Konsument kupił Towar, chyba, że Konsument wyrazi chęć innego sposobu płatności a sprzedający się na to zgodzi. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.    
 8. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy sprzedający: yellow-shop@yellow-shop.pl 
 9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.    

§ 5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.    
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.    
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient decydując się na zakup Towaru wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Klient ma możliwość poprawienia danych lub ich usunięcia.    

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy aktualne przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.    

O zmianach regulaminu Klient dowie się drogą e-mailową. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.